Partners Microsoft

Sharepoint

Sharepoint és una aplicació de negoci que potencia el treball en equip. Permet als empleats, equips de treball, col·laboradors interns i externs d’una organització descobrir i compartir contingut, així com col·laborar de forma intel·ligent des de qualsevol lloc i dispositiu.

Actualment, s’ofereix en dos models, i cada un al seu torn amb diferents acabats i versions:

 • Sharepoint OnPremise (2019,2016,2013..)
 • Sharepoint Online(dins del núvol Microsoft 365).

SharePoint intervé per millorar els següents aspectes de l’organització:

 • Col·laboració empresarial.
 • Gestió documental i recerca de documentació.
 • Comunitats i treball en equip.
 • Optimització de processos de negoci amb fluxos de treball predefinits i personalitzables.
 • Accés fàcil a les aplicacions de l’empresa, i especialment integrat amb Office 365 (Word, Excel, etc).
 • Integració amb els sistemes de l’empresa (ERP’s, CRM’s, Bases de dades RRHH, altres bases de dades, etc).

Col.laboració

Permet la implementació àgil de portals que faciliten la col·laboració en una organització, tant a nivell intern dels treballadors, com a nivell extern amb proveïdors i clients.

Sharepoint: Intranets, extranets, sitios internos,...
 • Intranet
 • Extranet
 • Llocs interns departamentals.
 • Llocs d’equips de treball.
 • Àrees de reunió.

Gestor documental i de continguts

Sharepoint disposa de potents eines per a l'emmagatzematge i la gestió intel·ligent de documents, imatges i continguts de qualsevol tipus; per a la seva catalogació i arxivat mitjançant la definició de tipus de contingut, metadades i paraules clau; per a la recerca àgil i personalitzada en funció d'àmbits i refinadors particulars per a cada empresa; i tot sota el control de directives de seguretat i de polítiques automàtiques de control de versions.

Sharepoint: Intranets, extranets, sitios internos,...
 • Biblioteques de documentació i recursos multimèdia interns (certificats, factures, fitxes tècniques, propostes, etc).
 • Biblioteques de manuals d’usuari.
 • Fluxos integrats de creació i publicació.
 • Control d’històrics i versions.

Optimització de processos i fluxos de treball

Mitjançant l’activació i personalització de fluxos de treball amb SharePoint es poden automatitzar tasques i crear processos de negoci per a RRHH, Finances, Legal, Compres, Operacions, etc....

Sharepoint: Intranets, extranets, sitios internos,...
 • Fluxos d’aprovació de col·laboradors.
 • Fluxos d’aprovació de vacances, pressupostos, etc.

Comunitats

Sharepoint: Intranets, extranets, sitios internos,...
 • Col·laboració entre equips de treball.
 • Perfils d’usuari a l’organització.
 • Blogs d'experts.
 • Wikis (de coneixements).
 • Sites personals.
 • Missatgeria interna.

Aplicacions

Proporciona un punt d’accés fàcil a les aplicacions de l’empresa, i permet la creació de noves aplicacions de forma senzilla.

Sharepoint: Intranets, extranets, sitios internos,...
 • Gestió de reserves de recursos, sales, portàtils, vehicles…
 • Publicació de notícies, anuncis, circulars…
 • Gestió i assignació de tasques i projectes.
 • Calendaris integrats amb Exchange.
 • Visualització de la revista corporativa.

Integració amb altres aplicacions de l'empresa

SharePoint disposa de connectors per accedir als ERP, CRM s, bases de dades de RRHH i i altres bases de dades de l’empresa.

Sharepoint: Intranets, extranets, sitios internos,...
 • Pot integrar-se de forma nativa amb Office 365, Dynamics o Echange.
 • Es pot integrar amb pràcticament qualsevol altra aplicació de l’empresa a través de connectors nadius o desenvolupats amb .Net.

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad