Qlikview

QlikView és una eina que realitza una diferent visió del Business Intelligence, la qual permet a les organitzacions mesurar, monitoritzar i fer un seguiment de processos clau Qlik. Sempre ha aparegut en el quadrant de la Consultora Gartner, que avalua les eines del mercat deixant el "Data Discovery" de Qlik com a líder.

QlikView basa l'obtenció del coneixement en un concepte denominat "Natural Analytics" (considera que el programari és qui s'ha d'adaptar a la forma d'analitzar informació de l'usuari i no a l'inrevés.)

a3Equipo

Amb QlikView

  • Les empreses poden portar el coneixement en tots els punts de la seva organització d'una manera flexible, ràpida i eficaç. Mantens associacions entre tots els elements de dades
  • Una experiència d'anàlisi atractiva i ben controlada, guia als empleats cap al descobriment d'informació i a la correcta presa de decisions
  • L'usuari pot explotar tota la seva informació des de qualsevol dispositiu d'una forma natural, per poder descobrir fets que li permetin prendre decisions i actuar en conseqüència
  • Tots i cadascun dels afegits es calculan en temps real
  • Es minimitzen els errors
  • La eina es pot utilitzar amb tots els usuaris

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad