MS DYNAMICS CRM

Microsoft Dynamics CRM és una solució empresarial per a la gestió de les relacions amb el client d'una manera senzilla, eficaç i intel·ligent. És una solució de negocis que impulsa la productivitat de vendes i l'eficàcia del màrqueting mitjançant coneixements de xarxes socials, intel·ligència de negocis i administració de campanyes en el núvol, de manera local (on premise) o amb una combinació híbrida .

La solució MS Dynamics CRM s'ha integrat amb les solucions Office 365 el que ens enriqueix amb una visió més global de l'activitat comercial com per exemple a través de Social Engagement per a l'anàlisi de les xarxes socials, o la intel·ligència empresarial amb Power BI.

La versió del CRM estesa: XRM ofereix una forma d'allotjar una implementació local de Microsoft Dynamics CRM sense haver comprat maquinària ni llicències. Utilitzen XRM les empreses que necessiten accés directe a la base de dades SQL o tenen necessitats específiques que no són compatibles amb Microsoft Dynamics CRM en línia. És una personalització gràfica i intuïtiva de les dades, fluxos de treball, generació d'informe ... utilitzant tecnologies familiars i escalables com Microsoft Office, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft .NET Framework i Windows Server.

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad